โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บึงพะไล

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 0 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 0 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 7 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
5
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนารถลัดดา คิดการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางวิไลพร ทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพรรณิกา ป้องหานาค  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพิเชียร ศรีสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายกิตติพศ สุวรรณรัตนากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายโอภาส ขำยวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายอดุลย์ โชติกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอนันต์ สวนขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวกาญจนา มีเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวปณิตา แก้วกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
5
132.00
11 นางมยุรี หลายทวีวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุรธีร์ รวงน้อย  ครู ชำนาญการ
0
13 นายยุทธศักดิ์ ปาลเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายไพรวัลย์ กุลบุตรบุญเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวาทิตย์ คำสิงห์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายนัฐวุฒิ ปานเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
4