โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สีดาวิทยา

จำนวน 57

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 6 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 4 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 31 54
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
7
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
3
2
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
23
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนพพร เสนีย์คุปต์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวศิริรัตน์ ชาญนอก  ครู ชำนาญการ
0
3 นายมนูญ เจ็กแตงพะเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพวงเพชร ถิตย์ถนอม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายวิทวัส วาทีรชตะ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางทัศนีย์ วาทิรชตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนงนภัส ดาราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมะลิ เกรียงไกรวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกิติศักดิ์ ทาไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายระเบียบ ชวนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวกุลจิรา สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางยุพิน ถนัดค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวรนุช มะธิปิไข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายบุญมี วรชมพู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายรุทร รัตนโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายกล้าหาญ โสสระเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาววนิดา ทวยสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอรัญญา รัตนโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจงจิตต์ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวปัทมา ประทุมคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางนิตยา ศรีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางฐณรีย์ สิทธาพรอธินนท์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสมหมาย ศรีโย  ครู ชำนาญการ
0
26 นายยศนิธิ มะธิปิโข  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจารุวรรณ นรพรม  ครู ชำนาญการ
0
28 นายชาญชัย จ่าภา  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุดารัตน์ กว้างนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวจิราพร พวนกิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางเยาวรัตน์ ยุพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางวริษฐา ปภาดาโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
33 นายมนตรี มีศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวดรุณี ภัทรโภคิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสันติ อุตม์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสุภาพร เตชะลือ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวอำภา สุวรรณคาม  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสุจิตราภรณ์ ไพศรี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาววราลักษณ์ ทวีศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นายสุรชาติ มะลัยไทยสงค์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายรัชชานนท์ ภักดีราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายบรรจง กล้าหาญ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวสะอาด คิดเห็น  ครู ชำนาญการ
0
45 นายศรัณย์ ยอดมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางจารุวรรณ หมื่นแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายสรวิชญ์ ทาร่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวดารุณี ชนะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายทักษ์ดนัย ถิตย์ถนอม  ครู ชำนาญการ
0
50 นางจิรวดี กรวยสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายชัยวัฒน์ สร้อยสละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวชลธิฎา โพธิ์นิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายนนทนันท์ โพธิ์จิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวพัทธนันท์ พรมเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
13