โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 131 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 137 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิมายวิทยา

จำนวน 177

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 9 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 11 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 25 38
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 18 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 9 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 45 92 137
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
4
10
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
5
18
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
6
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
6
11
0
0
6 ศิลปะ
4
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
9
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
55
26
56
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศุภัคษร เมืองนาคิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายบรรเลง รักษ์มณี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายธวัชชัย วัชรประทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรัตนาวดี   สิงห์พิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายประมวล โตโคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเบญจวรรณ คล่องชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศศิรินทร์ อติวัฒน์อังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนงลักษณ์ ผายพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวรรณี อมัติรัตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปาริยา   พงษ์นิยะกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเชษฐพงษ์ ผึ้งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนริศสันต์ ลิศนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพรทนา แขพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายศิลปชัย อ่วมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรัศมี สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางลัดดาวัลย์ รักกุศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเศรษฐ์ ผายพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางเมทินี สินชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายไพโรจน์ แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวจาริณี ฤทธิ์พันธ์ม่วง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางกัลยารัตน์ อินทร์คำน้อย  ครู ชำนาญการ
0
28 นายจรัญ เข็มพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางนิชาภา ลาดกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสุวิมล พันธุ์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวสาวิตรี แก้วเก่ง  ครู ชำนาญการ
0
33 นายสุกิจ ปานวัชราคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายบรรจง หมอก็เป็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสนิท แก้วหนองแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางทิพพา แก้วหนองแสง  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวรมณภัทร เหลือสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางอารยา รอดพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายไพฑูรย์ สัตย์ซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวสุภาวดี กิตติวิศิษฎ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายอนุศาสน์ พิณพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางศศิธร พระทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสดใส สุขสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสุวรีย์ ขอพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายสมพล ระวังงาน  ครู ชำนาญการ
0
50 นางจรูญ ธรรมประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางนันท์นภัส เชิดฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางนันทกาต์ แสงรัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายสมชาย  คล่องชอบ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายณัฐสร ขาวสุข  ครู ชำนาญการ
0
55 นายอมรพันธ์ โสวรรณา  ครู ชำนาญการ
0
56 นางจิตร์นภา อุดมผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพนารัตน์ มะลิงาม  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวอรอุมา แก้วกล้า  ครู ชำนาญการ
0
59 นางอรสา โสวรรณา  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวทัศนา พู่ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางทัศนีย์ รอดกลาง  ครู ชำนาญการ
0
62 นายทองเหลือ เชิดฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวโสภา สุรัยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวกัลยารัตน์ กาศเกษม  ครู ชำนาญการ
0
65 นางกัลยา ศรีนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางกาญจนา นรินยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางวรกมล ยางกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางโสภา ละดาดก  ครู ชำนาญการ
0
69 นายสรชัย จงกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางรุ่งทิพย์ โด่งพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสายฝน ศิริทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวสุชาดา สินปรุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาววีณา วัดกลาง  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาววรรณิศา ดีมา  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวสุทิน ฝ่ายนา  ครู ชำนาญการ
0
76 นางชุติมา วันชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางศิริลักษณ์ มนัสการ  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวพิชญ์สินี พวงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวชีวรัตน์ ช่ำชอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายมุนินทร์ ปิดตาโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายปองวิชญ์ ศรีพิริยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวทวิรชา พิมเสน  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสุรัส สายโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายศุภณัฐ มุ่งผลกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายธีรศิลป์ นิยมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวปิยะมาศ พยัคฆเดช  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวนิภาพร ภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวสายพิณ ทอนสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายภาณุวัฒน์ เผยฤทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวศศิธร นพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางชรัณรัตน์ บุญชุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวบุณฑริกา วัชระไชยคุปต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสุจิตรา วงศ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวศศิธร แอบโคกสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวภัทรชา สุขสบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสารภี ชูตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
97 นางวิไลพร จงกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายอรรถพล สะเกตรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวจิตตราพร พยัคฆชัยวรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายเอกชัย บุญทิสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายนิรุตต์ พูนกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายพีรพล พวงทวี   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวสุกัญญา พึ่งพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายสมบัติ จันทร์ตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายไพรวัลย์ คำหาญพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวพิราวรรณ พิมพ์สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางศิวพร หร่ายสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายจารุวิชญ์ วงศ์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางศรินทรา อุ่นใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวนันทนา ทองอำนวยสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวปรารถนา สืบค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายธีรเดช ปรุงเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางปวีณา จันทร์คำวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
115 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ปินะโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวยุรฉัตร ชูมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวสุวรรณี พูนดี  ครู ชำนาญการ
0
118 นายสิริวัฒน์ ร่มเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวสุภาวดี สุวรรณพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 ว่าที่ร้อยตรีทวีทัต ทองไวย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางดวงใจ ทองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาววิภารัตน์ ลาดจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาววรรณวรี วัฒนาพายัพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายวิทยา ยางกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นายกฤติน แนบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวสาวิตรี พอกกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวปัทมา นามแสงผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวพิมพ์กมน คิงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวกาญจนา มีสินเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นายพงศ์ธร จูมวรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
7
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
8
 
รวม
53