โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิมายดำรงวิทยาคม

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 1 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 9 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 5 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 22 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
3
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุพันธ์ อินทร์พงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางขณิชท์ ศรีวัชรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายกฤษฏิ์ศิลป์ ภูมิโคกรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวจัญจุรา ชั้นดี  ครู ชำนาญการ
0
5 นายวีรยุทธ พุฒขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวณัฎฐา บุญแซม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวิลเลียม หวังอ้อมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวณัฐการติ์ ทองคลี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายอภิรเดช สุขศิริพาณิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายพันธ์ยศ มวยมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางญาณิศาพัฒน์ อินทรกุลไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางณัฏฐนันทน์ ศรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางธมนณพัฒศ์ หร่ายพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายนที ทองหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพรประเสริฐ ดวงเดือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวจิดาภา พู่พิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวจารุภา สังข์สระน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวปัทมา นามแสงผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางอุไรรัตน์ ถอยกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวกมลฉัตร ร่มเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสมจิตร แหวนพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสวลี เติบโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายประสงค์ แหวนพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวกัญญาณัฐ สันเต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวรุ่งอรุณ พูนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวรัศมี กำจายฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุนทรี เพียรเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวอารีวรรณ เสริมวิลาสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายเปรียว ฝันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8