โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นิคมพิมายศึกษา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 17 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
9
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวิภาดา กรพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายมานพ ชูตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพนิดา อิ่นคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายเอกฤทธิ์ แสงรัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวกนกวรรณ หารไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายทนงศักดิ์ โรจน์บูรณาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวจิตชญา ธนานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปวีณา ฉิมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวีระชัย จงสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
10 นายเรืองชัย อุดมผล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนภัสนันทร์ สุรินทร์พุทธกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางคมเนตร ปนสันเทียะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวน้องนาง อินทศิริ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวชลนิชา แสงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธนพล ถอยกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายวรุต ซื่อสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางรัชนี ชุ่มกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวประสงค์ โพยนอก  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวภัทราภรณ์ การุณกิตติสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเตือนจิตต์ พัฒนตรีคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวัชรชัย เกตุทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอนุสรณ์ เปรมพลอย  ครู ชำนาญการ
0
23 นางแจ่มใส ประสานจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสุพัฒนา นงค์สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางอัญชลี บุญวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางลักษณียา ฉิมยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายอภิชาติ บุญชุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
28 นายสุธา สาธร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5