โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภู่วิทยา

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 21 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
6
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสิริพรรณ โพธิจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุพัตรา กองชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางไพรวรรณ์ ชัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสมบัติ กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายบุญช่วย ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุภัชชา ธนพงศ์ไพสิฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจรรยา ไกรสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจิรัชยา กล้วยกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกานต์ชนก ด้วงตะกั่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนิภาพัต วรสาร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปัญจนา ตู้จำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพงศ์ธนากร ไกรสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประสาน เสถียร  ครู ชำนาญการ
0
15 นายชำนาญ นาคนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางมลฑิรา สงกรานต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายอิสระ ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางแตงอ่อน ตุ่มนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวอริษา คำโหมด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุจิตรา สามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศศิธร การทหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวณัฏฐฤทัย ศรแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
25 นางนงค์นุช เศษรักษา  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุภา ภาคจัตุรัส  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8