โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สิริเกศน้อมเกล้า

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 17 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
2
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายบดินทร์ นึกชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจันทร์เพ็ญ วรจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายปิยะนัฐ เสาเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
88.00
5 นางปาณิสรา เดือนเมษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายประสาน เพ็งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวัฒนา คูคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพรพิมล แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นายสุพิษ เล็บขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชัยกฤต มารยาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจริญญา ศิลาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุภาภรณ์ นวลใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุภลักษณ์ มารยาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
16 นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
17 นางสาวบัวคี สิงห์ลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสมศักดิ์ ชมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางจุลกีฬา อาษาบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
20 นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวปฏิมา วงษ์แสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจิราพร ไชยสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวภัชรินทร์ แก้วบุตรตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางระวินันท์ สอพองโชติหิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12