โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 52 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 53 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยางชุมน้อยพิทยาคม

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 3 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 6 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 4 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 35 53
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
5
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพิมพ์พรรณ บุษบงก์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางอัมพร สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสายันต์ ดวงเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรนภาพรรณ สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสำรอง ปักปิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุวิช บุษบงก์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางดวงกาญจน์ เครื่องจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเด่นฟ้า แก้วภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางชุดาภา เงาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนันทิยา สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอภิวรรณ แพสุพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางธัญนน สุมาลี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางทิพวรรณ บริสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอุดม ยุพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวัชราภรณ์ อ่อนสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางณฐพร ทัพวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายนิยม เหล่าโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจตุพร แก้วพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอินทร์ สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเรณู สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายทองสา อังคะสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายถนอม แก้วแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจันทร์อรุณ ไกรวัฒนกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายภวัต สุนทรกุลภัทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอุดม ประสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางระพีพรรณ พรมสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายผจญภัย เครื่องจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางศิริจันทร์ แก้วแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายแจ่มจันทร์ พลบำเรอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางรุ่งนภา สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุพิชฌาย์ สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางธนาวรรณ แผ่นศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางอลิษา นามวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายขุนพล พวงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางทิวาพร จันทร์หมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายจิตรทิวา นามวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางมยุรี บุญพบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางกันยาณี บุญเหลื่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายปิยะ อามาตร  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวจำนงค์ พิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางอรทัย วรรณวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวจิราพร พรมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสมพร หมื่นแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายธราธิป ชัยชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางพิชญานุช ศรีคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางรวิรตน์ วันลิโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางอรอุมา ไพรพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางนิภาพร จันทภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางศรีสง่า แถวปัดถา  ครู ชำนาญการ
0
51 นายอรุณ นามวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวธนภรณ์ พุ่มแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
15