โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ละทายวิทยา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 19 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
2
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเพชรเชียร ชาชุมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวนิดา จันตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
3 นายนราธิป บุญรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจรูญศรี สมหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
5 นางปิยะมาศ ค้าโค  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
6 นางสุภาพ บุญรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางขวัญตา สุรวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
8 นางสาวสรินลา โยยะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศิริพรรณ สีหาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวมะลิ จันทร์แจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววนิดา พบบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายองอาจ มุระดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุพรรณ ค้าโค  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
15 นายสุดใจ แท่นศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุกรี ศรีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพิมพ์ณัฐณิชา นวลศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
18 นางจินต์ภาณี คำเพราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นายวินัย คำจีนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกนิษฐา คำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
21 นายณัฐพงษ์ สายธนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายยงยุทธ กิ่งวงษา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาววรินทร จินดาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
24 นางจิรภิญญา วงศ์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
25 นางสาวเจษฎาภรณ์ โนนกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสิริลักษณ์ สุพรรณอ่วม  ครู ชำนาญการ
0
27 นายวุฒิเดช ผันผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวกาณฑ์จุฬา คำมะยอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8