โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขื่อนช้างวิทยาคาร

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 21 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
3
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางอมรวรรณ ศรีนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณัจฉรียา(คัทลียา) ทำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบุญช่วย พื้นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวศตนันท์ จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางแสงจันทร์ ศรีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววิลาสิณี ศรียะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางจำเนียร บุญมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางพชรมน(มยุรี) ศิลาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวเมษยา สารภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวนิตติกรณ์ สังคะสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวณาตยา ศรีเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวีรชน แก้วบุตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางภัสนันท์ เขียวอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
17 นายประจักษ์ ติมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางไพเราะ ชินวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางชณุตพร ทัดเทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวธัญญารัตน์ ป้องกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางปิยธิดา ศรีธัญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวดรุณี สีหนาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
24 นางสาวลักขณา ธรรมสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
25 นางสุจิตรา วงษ์นิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสนธยา นนทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางอุทัย คงดี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวปัทมา งอมสงัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสุกานดา ธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4