โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : น้ำเกลี้ยงวิทยา

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 27 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
8
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดวงนภา สุราวุธ  ครู ชำนาญการ
6
48.00
2 นายธงชัย อภิพุทธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายบุญสืบ เกตุวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทนา อภิพุทธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนาตยา จันทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
7 นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
8 นางฐิติชญา อาเรนส์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางสาววิชุกรณ์ ทองมา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปัณณธร ละโป้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวณัฎฐ์ชานันทน์ คำมา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
13 นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวหัสยา บัวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวจินตนา มกรนันท์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
18 นางสาววนิษา จันคะนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวณัฐวรรณ สายยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพัชรวดี บุญมาก   ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาววิภาพร จวนสาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
22 นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาววิชุดา ชินชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 ดวงนภา สุราวุธ  ครู ชำนาญการ
6
48.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4