โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 139 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 144 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขุขันธ์

จำนวน 185

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 14 19
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 17 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 30 44
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 10 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 5 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 0 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 47 97 144
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
3
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
7
14
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
9
28
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
5
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
11
0
0
6 ศิลปะ
2
2
6
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
31
88
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวโศจยา ดวงสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสิริมา เล้าวาลิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเอกชัย งามรูป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีถิระพงศ์ จันทบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
5 นายดิลก หิปะนัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางรดาภัค สุริยะฉัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางยุพยงค์ บำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายบุญช่วย จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
9 นายบันลือ สิทธิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเรวัตร อสิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นายเอกวัชร ทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวศิญาภัสร์ วิเศษไชยโกสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกรรณิการ์ อสิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
14 นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
15 นางสาวอัญชลี ดวงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
84.00
16 นางทัศนีย์ ประจำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจิรารัตน์ คำผง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายทวีศิลป์ อสิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวจารุวรรณ ธนวาที  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
20 นางจิราภรณ์ ยืนนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุนิษา ใจนวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวิไลลักษณ์ พฤกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนงลักษณ์ จิตรภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสากล ประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
72.00
27 นางนุชนาถ สว่างภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายระพีพัฒน์ สอนพูด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายไพทูล ชมเมือง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวาสินีย์ ประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายประเสริฐ รักพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางศิรินุช โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายบุญเย็น สาระชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
35 นางสุภาวัลย์ บุญใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางศศิธร แก้วเล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
37 นายมงคล พันธ์แก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางยุเบ็ญ ยศวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
39 นายอาณากร บญศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางมัณฑนา สาระไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสุภาพิศ จันทร์มณีเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
68.00
42 นางสมจิตร์ รักพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางณัฏฐกานต์ รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางธัญณ์ญสิตา ธนโชติเดชากาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายสุวัฒน์ เกิดปราชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายไพสิทธิ์ พั่วระยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายวิบูลย์ เหล่าแค  ครู ชำนาญการ
0
48 นางนิลกร อินธิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางมาริษา เกิดปราชญ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
53 นางวิลาวัลย์ พั่วระยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวสุกัณยา สอนพูด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
55 นางสาววรรณิภา อุตมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
56 นางสาวกนกพร จันตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
57 นางสาวนพวรรณ โสริยาตร  ครู ชำนาญการ
0
58 นายจำรูญ ใจนวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
59 นายฉลาด กลางมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายบุญเรือง เสนาะศัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวลออทิพย์ คำไสย์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางอัจฉราวรรณ บุญเหมาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางนารีรัตน์ ขันเงิน  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวลักขณา นิยมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
67 นางสาวศิราภรณ์ แสนพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางพิมพ์พิสา ถุงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
69 นางสาวธัณกนก คิ้วสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายประพาฬพงษ์ คำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางรักชนก สิงห์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
72 นายสังเวียน ไสว  ครู ชำนาญการ
1
6.00
73 นายนัฐกร เจริญศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
24.00
74 นางอัมพร จันทร์เทียมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายไกรลาศ ผุดผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางปนันตญา ระหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
77 นางสาวถนอมนวล ชูเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายวงเดือน ทองบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวณัฐยาพร คำแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
80 นางสาวสิริวรรณ มะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
81 นายรัชภูมิ แพงมา  ครู ชำนาญการ
0
82 นายมงคล กระดานพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพัชรวลัย บรรเทา  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวปทิตตา ภูริรัชตะภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายปัญญา มาดี  ครู ชำนาญการ
0
88 นายอภิชาติ บุญสมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวิณี สตารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวอัมพร อาจภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายนำพล จุมพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางผกาภรณ์ ยืนยงชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลาวัลย์ จันทมั่น  ครู ชำนาญการ
1
30.00
94 นายทศพร มนตรีวงษ์  ครู ชำนาญการ
3
54.00
95 นางสาวพิไลพร อ่อนคำ  ครู ชำนาญการ
0
96 นางระพีพัฒน์ เหลี่ยมทอง  ครู ชำนาญการ
0
97 นางประภัสสร โทแสง  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวอนงค์ทิพย์ ขันทอง  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางณัฏฐากร ดวงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายธีรโชติ ชาติดำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวณิชกานต์ แก่นมั่น  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสาวศศิวิมล วันเหิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวอรอุมา วิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
105 นางจินดา มิ่งขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
106 นายศักดิ์สิทธิ์ ท้าวด่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิยา ชนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายวิฑูรย์ ปาเส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาววรดาภา ใจศรีอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรัชรา บรรลัง  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวพนิดา ไชยปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางเมฑาวี วันดีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวศศิธร กุแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวเกษศิรินทร์ วรรณวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นายกิตษฎา วันนา  ครู ชำนาญการ
0
118 นางราตรี สถานพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวสาริกา บัวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายอิทธิพล เสาร์แดน  ครู ชำนาญการ
1
24.00
121 นางสาวชนัญชิดา นันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นายรณกร สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
123 นางอำภาพงษ์ กองทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวชุติมา ใจโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสาวกฤติญา ดวงเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวรัชช์ชา เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสาวโศจยา ดวงสิน  ครู ชำนาญการ
0
128 นางระเบียบ คำไพเราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายจีระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
130 นางจันจิรา เตารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางทิพย์วรรณ บุญสม  ครู ชำนาญการ
0
132 นางสาวจารุณี ใจพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางสาวสุธิมนต์ บุญมา  ครู ชำนาญการ
2
16.00
134 นางสาวกนกลักษณ์ จันทร์อินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วนิมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวกมลชนก ปัดทุมมัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายรัฐกร คำมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาวกรปภา พรรณาทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาวปุญญภัสมณฑ์ เนินทราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางปทุมพร บุญขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางสาวปิยะนุช ชูรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นายธีรวัฒน์ เนินทราย  ครู ชำนาญการ
0
143 นายวิเชียร จันทร์สุข  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
31