โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีตระกูลวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 1 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 13 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
6
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวุฒิไกร โพธิ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุพรรณี ใจนวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนิษฐา วงพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวบุรินทร์ รับรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
5 นางสาวประศรี ใจสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
6 นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางสาวนุชิดา ใสกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสุกฤตา บุตรอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวหิรัฐติมาภรณ์ ขุมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
10 นายปฏิภาณ ศรีมาศ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายจำลอง อบอุ่น  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวเจียมจิตร วงศ์จอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวลักขณา วิเศษสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวรัตนา สุมณทา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายจักรกฤษณ์ ชนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววีราภรณ์ วิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
17 นายปิ่นเพชร พันธ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวิจิตร ดวนใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 กฤตย์ กวดขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
20 วิษณุ หนองม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 คำดี ภักพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
22 ยศธนา คำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ภัณฑิรา ไกรราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางภัทรวดี พิมูลชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
1