โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 14 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 11 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตูมพิทยานุสรณ์

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 7 11
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
0
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
2 นางณัฐมน วงศ์พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางธราธร บุญเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายชาลี มีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเนตรนภา สุรสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปวิตรา สาริกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสุวิมล ภางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาววิยะดา นามวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายเอกรินทร์ กฐินเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางศิวาภรณ์ บุญเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวลลิดา แหวนวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวภฑิลาพัทธ์ เงางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายทัณฑธร แสงมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
52.00
15 นางสาวจิตอารี ทองมันปู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางธีราพร เดิมทำรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางศุภรดา แดงบุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวฐิติพร สนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
19 นางสาวอรณีย์ งามพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวทิวาพร สังขวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายชัยยันต์ ถาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุวนันท์ ประชัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายศักดิ์ดา บัวศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายติยพัฒน์ เสนาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปวีณา กระสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายมาลา ดวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอลิสา บุญอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายอภิเดช กิริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
1