โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 0 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 13 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
9
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสฤษดิ์ มโนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางอรุณี เขตนิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางปนิดา ทวีชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายธิติพลวัฒน์ ทะสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเกษมศักดิ์ โทแสง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสิริวิมล รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวุฒิศักดิ์ เจินยุหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชาญณรงค์ พันธ์แก่น  ครู ชำนาญการ
0
9 นางณัฐชญา เกตุชัยชวาล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวฐิตารีย์ ธีรชาญวิทย์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวอภิญญา มั่นคง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางทิพวรรณ ช่อมะลิ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายชุติพนธ์ จันทะโคตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางกฤษฎาพร อาษาราช  ครู ชำนาญการ
0
15 นายปรีชา ศรียงยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจุฬาลักษณ์ พวกเมืองพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางพัชรินทร์ จันดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวันเฉลิม มลิพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวบุณยวีร์ ลำสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสุดารัตน์ พูลสุข  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสมภพ โล่ชูชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวปัณฑ์ชนิต ตั้งจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
3