โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 20 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
4
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปรีชา โต๊ะงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
2 นางฉวี กลิ่นไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางปาริชาติ ชาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
76.00
4 นางสุปราณี ทองมนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
5 นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอภิศรา เย็นสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพลรวี รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางณัชชา อ่อนหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุวรรณา ยงยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
11 นางสาวอรทัย คงราช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางทัศนีย์ บุษบงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวเกศิณี อาจอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
74.00
14 นางสาวณปภัช สมต้น  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนงนุช สมิงทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
17 นางกนกกาญจน์ พลคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววาณิชย์ ตาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
20 นางสาวภัคภร รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจินตนา บุษภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
15.00
23 นายกรวิชญ์ เพิ่มดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
24 นางสุนีย์ แหวนเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
25 นางสาวนฤมล ใจหวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 พูลศักดิ์ เผื่อแผ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
2