โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 152 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 156 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กันทรลักษ์วิทยา

จำนวน 213

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 6 15 21
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 16 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 22 35
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 15 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 23 28
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 4 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 53 103 156
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
12
1
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
9
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
3
26
1
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
3
13
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
14
2
12
0
0
6 ศิลปะ
3
1
6
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
6
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
41
23
91
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธีระศักดิ์ ธรรมวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 มานพศักดิ์ เนตรแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
16.00
3 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางพิศมัย บุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพัทธยา ชุมสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอัณศา เขียวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกัญจนา ฝักแต้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวนภามาศ ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางชลัญธร ดำพะธิก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรวรรณ หลอมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางทัศนี ศิลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวปนัดดา ทองวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายคำภา ดำพะธิก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายทองพูล ทุมโยมา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสวภัทร หอมหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมศิลป ทองดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสิรินุช สุขกาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายยุทธนา ตาลาคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายจุมพล องอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายธนวัฒน์ โคตรมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
21 นายศรัล จำเริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสมศักดิ์ โกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายมานิต ขยันชม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสาคร คุมมินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางกชพร สมสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวภารดี พันธุ์ไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
106.00
27 นางจารุวรรณ น้อยพลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
96.00
28 นางจิราภรณ์ พวงจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุภาพร งาสุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจันทนีย์ โกมลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพุทธรักษา ถิระโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
34 นายธวัชชัย พานแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
35 นายจิระวัฒน์ ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
36 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
37 นายอิทธิรัฐ บุตรภักดี  ครู ชำนาญการ
0
38 นางธนพร สำลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
72.00
39 นางกุนทินี อรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
41.00
40 นางดวงเดือน ดวงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
42 นายอัทธ์ คำอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายพิทักษ์ พงษ์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 จิตร์สิริ ไกรรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางพเยาว์ แก้วตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางอลิชา สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวรักษมล รักพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางรัชดาพร อูบแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางวิลาวัลย์ เพ็งชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
52 นางสาวอัมพรรัตน์ กุคำทอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางปณิชา ศรีมาธรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางรวงทอง คุณสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายลิน ยิ่งดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวกาญจนา ชัยชาญ  ครู ชำนาญการ
0
57 ว่าที่ ร.ต.เหรียญ ดาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายบรรหยัด สุริพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
60 นางมณีกานต์ บุญเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางณภาย์ ทนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายคำพี อินทร์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
63 นายสมาน เรืองศรีตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
64 นายบุญเลิศ บุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางพิสุทธา อินทร์พงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
3.00
66 นางสาวณิชามล ทองลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
67 นางนิภาพร ยุพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
69 นายกิตติ กาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสุทธาอร โคตรมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสุรภา สมสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายธัชกร สุริยวงศ์  ครู เชี่ยวชาญ
1
12.00
73 นางญาตา เรืองศรีตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางวรรณกร คำอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายสืบพงษ์ ยุพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางมลิวัลย์ เลาหสูต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
79 นางแก้วตา พรมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายพันกร มนทอง  ครู ชำนาญการ
0
81 นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
82 นางจิตติมา ใจเครือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสุดารัตน์ พรรษาวนัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายวัชรินทร์ หอมคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นายวิเชียร สืบวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายสมเกียรติ ประสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางราตรี ชาติดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสุรัชนา โพธินาแค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางขวัญชีวา ศิริมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางอรนุช นามเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางเนติมน มีศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายวิทยา บุญเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางเนตรนภา ไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายวชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวกัลย์กมล โรจนนัครวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
98 นางรพีพรรณ บุญเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวพวงผกา แก้วยงค์  ครู ชำนาญการ
0
100 นายจรูญศักดิ์ สมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
21.00
101 นางสาวนันท์นภัส คุชิตา  ครู ชำนาญการ
0
102 นายณัฐพล ธรรมสัตย์  ครู ชำนาญการ
0
103 นางสาวรัตนาภรณ์ กำลังดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวปาจรีย์ นามวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
105 นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
2
36.00
106 นายชาญณรงค์ แผนพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
110.00
107 นางสาวพรพิมล เพื่อบุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายปกรณ์พล พวงพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
109 นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสุณัฐชา มหาคามินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายกัมพล เส้นสุข  ครู ชำนาญการ
0
112 ปาริตา ดวงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
122.00
113 สุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายชาร์ลีห์ สมภูงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
115 เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
116 ยุภาธิรัตน์ พันธราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
117 ศศิธร ประดิษฐ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 พชรพล ทินบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
120 นางสาวสุพรรษา คำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
121 นาฎชฎา ทองบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 ธิดา เคนวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
66.00
123 นางสาวรินทร์ลภัส สืบสิมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายวิทยา คำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 สุภาพร แถบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 พิชญาพงศ์ พันธ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายไชยา แหนงวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายเกษมสันต์ แพงมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 เมธาวี สกุลวรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
58.00
130 บุญหลาย มะเค็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 ว่าที่ ร.ท.เฉลิมศักดิ์ สำลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสาวไอรดา งามปอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวพิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
15.00
135 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวดารารัตน์ บัวทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวมาลา วันทวี  ครู ชำนาญการ
0
138 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
139 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน  ครู ชำนาญการ
0
140 นางสุวคนธ์ พิญญาณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นายภูวิน ชูกลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
142 ฐาปนี ฤกษ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 ลำไพ ยางงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นายทวีพงษ์ ประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
145 ศิรยา เอกวารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นัยนา วงศ์สาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางสาวกฤษณา ไชยโคตร  ครู ชำนาญการ
0
148 นางอรทัย จันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายเชิดศักดิ์ บุญยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 ชลิตา จูมสีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
10
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
54