โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระแชงวิทยา

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 14 32 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
3
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
4
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
17
3
25
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจิราภรณ์ ธนะนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
2 นางสงวนศรี ทะนันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพิศมัย แร่เพชร  ครู เชี่ยวชาญ
11
70.00
4 นายสมชาติ ทะนันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายแหลมทอง สำราญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
6 นางนภาภรณ์ พรคนึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางสุวรรณา หรสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายจรัญ ศิริชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
60.00
9 นายวฤหัส รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุพักตรา สำราญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกัลยรัตน์ รัตนพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
12 นางมุตตา ตะบองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายกฤษฎ์ แก้วคำรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรุ่งทิพย์ ยงเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
147.00
15 นางชิดชนก ดวงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนันทนา เกษมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
50.00
17 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
18 นางสาววรรณา ขันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุภาวดี หันจัดการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
82.00
20 นางรุ่งทิพย์ ศศิธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายชัยยุทธ ศศิธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางบัณฑิตา ปิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
23 นางหทัยรัตน์ กันหาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.00
24 นางวัชริญา จันทะลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายนิธิโรจน์ ตรีรัตน์วิชชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวศิริภา วงษ์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นายอภิสิทธิ์ หันจัดการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
94.00
28 นายยุทธชัย ศิลาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวพิศมัย ยางงาม  ครู ชำนาญการ
1
18.00
30 นายณรัช มีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายมนต์ตรี ขันทองคำ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
32 นางสาววิชดา เลิศมนเฑียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายอรรถวิโรจน์ เสียจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
34 นางสาวชมัยมาศ วังทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสุดารัตน์ มีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวฤทธิญา บัวนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาววิชุดา สาใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
39 นางสาววัชรีภรณ์ จำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวณิชาภา นารินรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายอดูนเดช คำนุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางลักษ์คณา แก้วสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
43 นางสาวกรกนก ภาคสอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสุรัตน์ วิเศษหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
45 นางชนต์ณิศา พันธ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปณัสญา คุ้มครอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8