โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูมิซรอลวิทยา

จำนวน 30

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 11 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
4
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสกุลรัตน์ นารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวิชัย ทองมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายบุญค้ำ กินรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวรินรัตน์ เพ้ยจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมัชญา ชมคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปัญญาภรณ์ ปัดป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจิรฐา แก้วนอก  ครู ชำนาญการ
5
34.00
9 นายสมัชชา วุฒิพลไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางเยาวดี งามแฉล้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
11 นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
12 นายศิริพงศ์ แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายปวเรศ อินทนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอำนวยพร ปราบเสียง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสุลิตรา ทรงกรด  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสุขสม ด้วงชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายนัฐชัย ทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
112.00
19 นางณิชนันท์ โสสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
20 นางสาวจันทร์สุดา ทองใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายธีระพงษ์ ทองมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
3