โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 65 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 68 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีรัตนวิทยา

จำนวน 76

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 17 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 49 68
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
14
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
4
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
4
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
19
39
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนิตยาภรณ์ ใจเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุวณี ลือชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางลักษณา นัทธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวรัญญา คำภาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
7 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
8 นางสำเร็จ สุนทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
109.00
9 นางพูลศรี โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางฉวีวรรณ มาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวรุณธิดา ศรีโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
12 นายบุญเลิศ พลชลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพิชญา สืบนุการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
14 นายทนง สืบนุการณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
15 นางสมใจ เคารพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวันเพ็ญ โสมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
134.00
18 นางเสาวคนธ์ เชื้อดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายขวัญชัย จันทร์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
22 นายนรินทร์ วงศ์บา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวมัทนา แย้มใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายปัณณวัฒน์ ทองดี  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุภาพ เลิศกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเพียรไพร เคารพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
29 นางวิไลวัลย์ ไชยชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางศิรินันท์ เผื่อแผ่  ครู ชำนาญการ
1
20.00
31 นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
5.00
32 นางสาวภัทรา ดวงสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางณัฐฐิญา หะโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายประสิทธิ์ แสงสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางกวินทราภรณ์ โกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสุบรรณ พรมเสนา  ครู ชำนาญการ
0
37 นายทศพล แก้วอาษา  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสุพรรณณี จันทเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
40 นางสาวนัฎฐิณี สมสวย  ครู ชำนาญการ
0
41 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางพิกุลแก้ว มิศิลป์  ครู ชำนาญการ
1
24.00
43 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวภาติยา จิรังดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสมใจ เกษกุล  ครู ชำนาญการ
0
48 นายวิทยา นามพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาววลีรัตน์ คนหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
51 นางอาทิตยาภา ชาบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางพิชญ์นรี มะลิวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
53 นายเทพ จันทคาศ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางศศธร ผาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
64.00
55 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศิรินัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวนันทิญา แก้วพวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวรัตนชนก ศรีกุล  ครู ชำนาญการ
0
58 นายจารุณ ยะลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวสร้อยดาว กาทอง  ครู ชำนาญการ
1
5.00
60 นางสาวพรทิวา เกิดสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวทิวารัตน์ ชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายมานิช ธรรมนิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวกุลวดี ห่อทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
64 นายวิทยา หาญบาง  ครู ชำนาญการ
0
65 นายอิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6