โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 54 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจลักษ์พิทยา

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 8 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 3 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 36 54
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
2
0
1
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
2
0
0
6 ศิลปะ
4
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
23
11
19
0
1
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกวี ซุยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร  ครู ชำนาญการ
1
5.00
4 นางสาวประสบพร ไชยสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางวิชุดา ตำหนง  ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
0
6 นางกัลยาณี ไชยธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายไหว เจริญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอาคเนย์ มีคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางคัคนางค์ พื้นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุปรีชา จำปารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางชนิดา เนตรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววราภรณ์ สมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบุณิกา สุริยะลังกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายพัชระ วงค์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปริชาติ วงค์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางคมคิด ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวอัมพร โกศล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวสริดา จำปาหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุกิจ ศรีปาน  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวปวีณา กระจัดกลาง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายมานะ แสงศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวทรรศญา พละศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายธนวัฒน์ แสงตะวัน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวนฤมล พื้นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสันธิฌา สายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสิริยาพร บุษบิน  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววันวิสา ประสพสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางนิศาชล คำมอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางรัตนาภรณ์ มะลัยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอานุภาพ เรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายไพฑูรย์ กะมุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวลภัสรดา สิริเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายธนาวิท แสนสุกใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาววันวิสา ไกรเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนิตยาภรณ์ ธรรมวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายวรวุฒิ อินทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายธิตทิวา หาลวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายศรายุทธ ประสานศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายไพศาล พุฒพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายยศพันธ์ สุขกาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวพชรพร วิโรจน์กุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12