โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองขอนวิทยา

จำนวน 15

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 5 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
0
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวคนธ์ ปรายกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสมชาย ศิริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายกฤษฎา หล่าบรรเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุรพล ทศโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอภิรดา พุทธบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรุณรัตน์ จันทรสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายประภาษ มูลนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวสุรัสวดี ชาวเลย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 พีรสิทธ์ คำวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวชิรวิชญ์ สังวิบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววิชญา สุวรรณกูฏ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอมตะ ศรีธัญรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวันชัย ยศม้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 ว่าที่.รต.ธวัชชัย โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11