โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

จำนวน 95

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 4 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 13 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 7 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 8 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 25 45 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
4
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
15
43
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนพรัตน์ บุญทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
2 นางสาวอัจฉริยาพร ดาโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
65.00
3 นายโกสินทร์ ลวดทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
4 นายยศกร ชอกลม  ครู ชำนาญการ
1
50.00
5 นายสรศักดิ์ ก้อนด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
6 นางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่  ครู ชำนาญการ
12
212.00
7 นางสุภาพร คำนึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
70.00
8 นางสาวปิ่นเพชร ชาปะวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
111.00
9 นายฤทธิรงค์ สายสุดตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
56.00
10 นายสุมิตรชัย โพธิขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
11 นางวรางคณา กาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
68.00
12 นายอนุรัฐ วามะลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
13 นายชูศักดิ์ กาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
158.00
14 นางนุบาล จริยวรานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
90.00
15 นายพรชัย จริยวรานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
122.00
16 นางอัจฉรา ณรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
17 นางหนูเจียม กองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
158.00
18 นางประภาวดี สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
3.00
19 นางอุบล พันธ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
20 นายรัตนศักดิ์ ทองเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
21 นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
22 นายสุชาติ สาระวิถี  ครู ชำนาญการ
1
50.00
23 นางจิราพร คำเพราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
24 นางสุจิตรา หงส์กฤษดากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
25 นางสาวยุพยงค์ พานิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
94.00
26 นางเปมิกา มุกธวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
40.00
27 นางนิตยา โพธิ์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
28 นายโกวิท ลัทธิวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
29 นางสาวอรทัย พวงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
68.00
30 นางไพจิตร ก้อนด้วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
31 นางสุวรรณี เขตมนตรี  ครู ชำนาญการ
3
87.00
32 นายเอนก สุขรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
33 นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
113.00
34 นางอัมพร ทองที  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
35 นางสาวอนัญญา ผาสุขมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
36 นางอรุณี ประสารวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
37 นายกิตติมศักดิ์ สุขเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
3.00
38 นางเขมจิรา โสพรมมากฤษา  ครู ชำนาญการ
1
50.00
39 นางสาวศุภลักษณ์ ภาคเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
40 นางจันทร์เพ็ญ วังคะฮาต  ครู ชำนาญการ
1
50.00
41 นางสาวประพาภร หอมหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
36.00
42 นางสาวรมณ ฉายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
43 นางสาวจิราพร โพธิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
11
222.00
44 นางสาวจินดารัตน์ บุญปรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
45 นายพร พุดพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
50.00
46 นายธีระพงศ์ แก้วเนตร  ครู ชำนาญการ
5
86.00
47 นางสาวธนัญญา สดชื่น  ครู ชำนาญการ
5
66.00
48 นางสาวจิราภรณ์ นาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวนงคราญ บุญทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายณัฐวุฒิ ทองอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
51 นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์  ครู ชำนาญการ
5
26.00
52 นายอภิรัตน์ คมขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
152.00
53 นางจันทวรรณ ทองคำ  ครู ชำนาญการ
7
50.00
54 นางสาววสิฐา เที่ยงธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวปราณี พรภวิษย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
56 นายอภิวัฒน์ ศิโล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายธนรัฐ ไตรศิวะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวนิภาวรรณ บุญสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
97.00
59 นายอธินัฏฐ์ ธิษาชัย  ครู ชำนาญการ
0
60 นายวรวิทย์ หอมหวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
61 นางรัชฎาภรณ์ พรมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวปราณปรียา สุระพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวจินตนา เหล็กงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
64 นางสาวเกศณี วิจิพงษ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
31