โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

จำนวน 44

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 27 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเวนิช อุปัชฌาย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนิรมล ขาววงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางประทุม บุญสุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอรทัย บุญยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางธนิตา บรรโล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบุญธรรม ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพงศ์อดิศร ตลอดพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางงามใจ สุวรรณพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางแก้วตา ภารเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายศักดิ์ดา พงษ์กิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพูล มีสวนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนงเยาว์ โสภาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรัชนี ดวงสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจารุนันท์ ปิติธรรมภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุภาพร แก้วศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุริยา ศรีไสล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวปิยาภรณ์ เขียวหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเพ็ญพิศ สืบเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวิไลพร แก้วเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายนันทคม เป็นมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางตุลาพร ประดับศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางรัตนาวดี พลอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวนันท์นภัส พุทธิผลธนโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเปมิกา อุปัชฌาย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุภาศรี โขมะพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางศศิธร โคตรคันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวเสาวภา อุทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสาริศา ศิริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวะรัตน์ มูลณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางศิวริน เกณทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวจุฑาพร พูลทวี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางชนัญธิดา ยศม้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
35 นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางฉัตรภาพร วงศ์ชินวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
23