โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 6 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 15 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เกษมสีมาวิทยาคาร

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 2 6
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวัชรี หงษ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายฉัตรชัย เครือสีดา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเทอดเกียรติ อมตเวทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเบญจมาศ เชื้อหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพัฒนาภรณ์ คำอุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอภิวัฒน์ ถนอมสุข  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสุวรรณ ทองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายศรายุทธ โสมอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวรัชดาวรรณ์ กันหาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุวิจยา มุลทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางเมษยา พิมพาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางณัฐกานต์ รัชชะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายภูริพัฒน์ หงษ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายไพรินทร์ นาโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายชินกร ดรวิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายจิระศักด์ บุญสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาว ณัฐญา ศรีสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายภานุวัฒน์ แน่นอุดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุจิตรา คตวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายไอพ่น ชุมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5