โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดข้าวปุ้นวิทยา

จำนวน 63

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 3 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 13 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 7 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 30 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
6
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
11
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัศมี ริสา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอังสนา คำประวัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายอวยชัย โจรสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางนิภาพร บุญชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
5 นางชนิดา พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางวนิดา กำแมด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายนพวิทย์ เทียมทัศน์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวอัจฉราพรรณ จรรยาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางมยุรี รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวจงกลณี ทัศบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายจรัญ พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเพ็ง ศุภเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางเบญจวรรณ ชูรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววิไลลักษ์ ดอนดู่สถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางดวงวิมล แก้วสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางบุสดี พลอาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววัชรีภรณ์ แก้วแสน  ครู ชำนาญการ
0
19 นายมานิตย์ จรรยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายทัศภูมิ เขียวอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายจักรินทร์ อินทร์ชำนาญ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสมใจ ขันตี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนิธิดา โชติรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายธีระวัฒน์ บุญกัญท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางดาวเรือง ส่องแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวจิรพันธ์ สมภาวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
27 นายสุรเดช พะวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
28 นายพิทักษ์ วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุวรรณ หอมเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวศิริพร ศรีบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางภัชชานันท์ สิตะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
32 นางสาวทัศนีย์ แก้วลี  ครู ชำนาญการ
0
33 นายวนัฐธพงษ์ พึ่งเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
34 นางพีรญา เมธาศิริธนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
35 นายวิชิต แก้วสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวภาวินี สามี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกัญญาวรัตน์ สวัสดิ์ผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวมยุรฉัตร ชาวเลย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอลิษา วะสุรีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสุรชัย สมสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวิทธวัช พลอาวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวจุฑามาศ วงค์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายธนากร จันทะนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายมนัสวี จันทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
11