โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 18 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
5
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุดารัตน์ ชูคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายเอกสิทธิ์ ชิงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพุทธิดา คำเนาว์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช  ครู ชำนาญการ
0
5 นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจิราภรณ์ ภูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทนงศิลป์ เรืองแสน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพัชรา ตั้งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวหนูทอง จันทร์จริง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวจิราวรรณ สมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางจีระภา อาษอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสมพร พินธุโท  ครู ชำนาญการ
0
14 นายธวัชศักดิ์ สุดแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวรัตดา เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสมคิด วงศ์คูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวปรางค์ทราย บุญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววลินดา จันทร์จริง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวเกษราพร สำราญ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายไพเราะ มีภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายจักรกฤษณ์ หาญชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาววาสนา เจ๊ะโม๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรุ่งทิวา สุจินพรัหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
5