โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เอือดใหญ่พิทยา

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 2 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 18 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
4
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
5
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเยือนยง จันทะแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางรุ่งรัตน์ ชมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายนคร กัญญะลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวันธัญญา คืนดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางกฤษฎาภรณ์ หินภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายภาณุวัฒน์ อุปมา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางบังอร ช่วยปู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกันยา เทพบุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
9 นายสยาม อันทระบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวประพิมพ์พรรณ ศรีปัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวนวลอนงค์ แก้ววงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธงไชย พรรัตนโชค  ครู ชำนาญการ
0
13 นายนิพัทธโรจน์ ส่องแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจันทิมา หอมนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสิริโสภา กรมทำมา  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวเมวิกา แย้มยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางพรพิพัฒน์ งามศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสฤษฏ์ วิลามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวภัทราภรณ์ นางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวผ่องพรรณ พลราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายวันชัย หินผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายแวว อินทะพรม  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอนวัช สุภาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายปรีชา บุญยัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายรักยม รักวงศ์ปรีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวนุสรา นบนอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายรัชพล ศุภโกศล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวนงนุช ทองไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางพิม สาธุพันธ์ อีริคเซ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายปฏิกรณ์ บัวจูม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวชนภรณ์ ปนิทานัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายรอง เทพบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
35.00
34 นายไมตรี สมชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9