โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 32 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อ่างศิลา

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 2 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวมันทนี วันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวิชาญ ศรีวะรมย์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวดวงใจ นามกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางชุลีพร พิมพ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวฐิติพรรณ ศรีจันทร์อ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 ว่าที่ ร.ต.เสกสรรค์ บัวงาม  ครู ชำนาญการ
0
7 นางยุพยงค์ พันธ์จันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวบุษกร ปิยาทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวดุจดาว ช่วยสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวไพลิน ภักดีไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายทวีศักดิ์ อินทร์โสม  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุรชาติ เยาวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรัชนีพร ชุมสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรัศมี ศรีวะรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายจิรวัฒน์ ดอกดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนพพร งามเถื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปัทมาภรณ์ พิมพบุตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายทองจันทร์ ประเสริฐสิน  ครู ชำนาญการ
0
19 นายนัฐพล พิมพ์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวฐิติอาภา มิลภา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางชุติมา รวมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุภาวดี คูณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวปิยะนุช บุญส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายณรงค์ยศ นิยมญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายประดลเดช ใยเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวพรชรดา กล่อมเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวภาวิณี วงศ์ตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสุริยาพร ศรีพิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวดาริกา ลาสุดตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวลัดดาวัลย์ ต้นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายวีระวัฒน์ หมายมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีสินสันติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายณัฐพล ศรีใสคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายศักดิ์นิรันต์ บุญชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวดวงจันทร์ พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
11
 
รวม
12