โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สิรินธรวิทยานุสรณ์

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 15 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
5
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายไตรภพ ชูกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางราตรี แสนอ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายประกาย พยุงวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางปรียานุช มั่นจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเอกรัตน์ นันตะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางอภิญญา นนท์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายพรเจษฎ์ นนท์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายชลวิทย์ ศิริโสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสุพรรณี รักชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุกิจตา คำสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวศิริจรรยา พวงคำ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายธรรมรงค์ โคกหงส์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายกวีวัฒน์ แสนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวรัฐนภรณ์ นาทอง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสุรชัย วงศ์ถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวประภัสสร ผลสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายบพิธ หมั่นตะคุ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายอัครวุฒิ มั่นจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวชัฐฐิณา คำพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวจิรัชธิดา รื่นรมย์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวดวงสมร วงค์อาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
11