โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 4 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 29 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
4
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเบญจมาศ แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
2 นางสาวนุจรินทร์ พะวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
72.00
3 นายยศธร บรรเทิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
4 นางณภัทรรพินทร์ บรรเทิง  ครู ชำนาญการ
3
32.00
5 นางสาวพัทนินทร์ แก้วลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
6 นางประภัสสร ทองคำผุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นายสถาพร โลมารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นางขวัญแก้ว ครองยุติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางณิรัญชญา กอมณี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นางพิศมัย ก้อนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นายสากล นูคำเฮือง  ครู ชำนาญการ
3
36.00
12 นางสาวนภา ศรีดาโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
14 นางรัติกร คงนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
15 นางปราณี นนธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นางสาววลีลักษณ์ มุกธวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพิกุล บัวป่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
18 นางสุวจี นูรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
82.00
19 นายสุระสิทธิ์ คุดนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
20 นางอนงค์ พิมสมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางชญานาถ ซ้อนพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
94.00
22 นางกัญชพร บัวใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวริชิญา อามาตย์มนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
24 นายวีระยุทธ สายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
25 นางศิริเพ็ญ อนันทวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
26 นางจิราวรรณ โคทนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
27 นางสาวกมลพรรณ พันธ์คำเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
114.00
28 นางเพ็ญพร โคพะทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
29 นางสาวโสรัจจิ ปทุมทอง  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวลงกรณ์ จันดาษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายรานนท์ แก้วสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
32 นางสาวณิชาพร ปิติโชติสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
33 นางสาวเบญจมาศ แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
34 นางสาวนงลักษณ์ ตั้งวงษ์สมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายยุทธพงศ์ หาดทรายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายเจษฎาภรณ์ หมั่นนิยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพัชรีวรรณ สัญญาฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
15