โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สว่างวีระวงศ์

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 16 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
3
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวสันต์ จินาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายชาญชัย แสงวิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุปผา จารุการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรสวรรค์ มาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมใจ สัตนาโค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพรทิวา ทองปน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุจิตรา เถาว์โท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนันทกาญจน์ ว่องไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกฤติยาณี รู้สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวบงกชกร ไชยกาล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวทิพสุคนธ์ บุญนิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอภิวัช บุระคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวลาวัลย์ นกสามเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสวราชย์ วงใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววาสนา สมหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวฐิชารัตน์ พูลงาม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวกนกพร เพียรสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายกิตติศักดฺิ์ กัญญาสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางวิไลลักษณ์ เกษรวบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8