โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยขะยุงวิทยา

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 14 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกนกอร บุญประชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววีราญา บุญสาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวิไล ชำนาญพนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอุ่นจิตร รัตนภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพนมพร สายราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอารีรัตน์ ศรีระดา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนธงไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวผ่องใส สายราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจิราพร โสระเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชัชวาลย์ ชมภูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางชฎาพร เขียวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสมปอง ไชยนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวรัชนี พรหมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุนันทา สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอรุณี วงศ์เศรษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
12