โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 11 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
6
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิศิษฎ์ ศรีอักษร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุภัค ถนอมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางลำไพ จำปาศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอนงคฺรัตน์ ศรีนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
5 นางสาวอลิศรา ทองทวี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญจูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายมงคล วิชยานานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเอกพันธ์ ศรีหาเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
9 นางสาวทิพย์สุดา กลางคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายนายอานันท์ กลางคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
11 นางสาวสวิทย์ ทองไสล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนรา ภาคศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายศุภชัย จันทร์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางจิตติมา วัฒราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวแจ่มสิริ ศรีภูไฟ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุกัญญา จักวาโชติ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายอภิชัย ชื่นเย็น  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวสันต์ สรกเมียก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9