โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 50 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 58 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วารินชำราบ

จำนวน 68

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 7 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 12 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 15 43 58
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
11
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
7
5
46
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทรัพย์สิน ศรีเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
180.00
2 นางเบญจรา ศุภโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววิชญาพร ภาเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
4 จ.ส.อ.หญิงอรุณี พ่วงนาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมัลลิกา นามปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 ว่าที่ร.ต.ครรชิต เยาวเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอัญชลี เกียรติวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวยุพิน คำบุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสำรวย ไชยมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร  ครู ชำนาญการ
0
12 นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาคร จันดาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางจงกลนี อาษาสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวิภาวดี อนันทวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางลัดดาวัลย์ คงพลปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางปาณิสรา รัฐสถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพวงพร ศรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาววราภรณ์ บุษดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอัญชลี พลบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนวลฉวีวรรณ คำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุพิศ วงษ์บ้านหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางตุ้มแก้ว ทองแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาววรรณภา สายมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวรัตติยาภรณ์ ศรีสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
29 นายสำรอง สิงทองทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายจักฤษณ์ สุรำไพ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวมณีแสง ทองสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายสุระชัย ชอบเสียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางณัฐนภา ต้นงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางลาวัลย์ พูลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายอานุสิน สีชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายนรินทร์ พลศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางทรัพย์สิน ศรีเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
180.00
40 นางจีรวรรณ คำประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายพันธมิตร พงษ์สนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางชลิตา ละเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางมนัญชยา หาระชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสินีนาฎ วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสายสุดา กุลเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางทองจันทร์ มิระสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสถาพร โลมารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
48 รัตนาภรณ์ จันดาพืช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 สมบูรณ์ สาธร  ครู ชำนาญการ
0
50 มติชน บุณเพศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
25