โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 60 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 24 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาจะหลวย

จำนวน 85

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 21 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
26
5
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวิไลลักษณ์ ภวังวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวชมพูนุช อุตราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอำพร คำเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
4 นายฐานพัฒน์ กาเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายนัทธพงศ์ บุญทัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวสุลักขณา อุณวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวบุหงา ศรียงยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายธีระศักดิ์ กัญจนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวไมตรี พสุนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายธนภัทร ดวงเบ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอธิวัฒน์ พรหมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางขวัญใจ กัญญสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายวีระพันธ์ บุญผง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายไพรฑูรย์ คุริโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนิภารัตน์ เพ็ญพักตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวิทวัช สิมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางบุษรารัตน์ เชยจันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวบุษยา ลิมปิทีปราการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายไอยราวรรณ จวบบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวอภิญญา ภูปาทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายอำนาจ ประสมทอง  ครู ชำนาญการ
5
68.00
24 นางสาวอาทิยา อ่อนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายชยุต เด่นนารีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกฤษณา กิ่มเกลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายสุรัตน์ เย็นเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอุษา คณาธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางเสาวลักษณ์ฺ แสงภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายประภาส บุญสนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายเด่นชัย ไวยวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายบดินทร์ ศัพทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางปนัดดา ดวงภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายสมยศ โฉมเฉลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวสินีนาฎ พุฒพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสรารัตน์ พรมนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายนราศักดิ์ ตาธุวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวทิพวรรณ พลสมัคร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวธัญณิชา สุขวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุธิดา สอนสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวบุรีรัตน์ ผลสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางทองสวย บัวใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายชัยรัตน์ จบศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสุธาสินี ฉิมงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวสายสมร สีแหล้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางปรียา บุญผง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวสุพัตรา อ่างมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายอาคม ใจบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายเทอดสิทธิ์ จงราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวชนัญชิดา บัวใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสุภาพร เรือนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายณัฐจรัล จันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายณัฐวัฒน์ ทุมเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวกาญจน์สุดา พรมโลก  ครู ชำนาญการ
0
55 นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายอนุวัฒน์ สุรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายชัยพร กาบบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายปริญญวุฒิ ผุดผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวศรีแพร เพชรยะโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสิริยาพร บุษบิน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
5