โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 20 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
6
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณภัทธิรา พิศวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางอุไร แสงนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอรนุช บุญอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพรรณทิพา สุตาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพิชญา โมฬาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอิษมาส์ บริพัตรโชคชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรักมณี วรรณดัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนิศารัตน์ มั่งคั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางนารี สิงห์คง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายประสาน โยทองยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปภาดา ศรีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุชาติ บุญอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางณัชชา สวัสดิ์ทา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวนันทิดา บุญตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายอนันต์ สิงห์คง  ครู ชำนาญการ
0
17 นายจักรพรรณ จันทบุตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวลำดวน บุญไชย  ครู ชำนาญการ
0
19 นายปัญญา สัมพะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวิริยะดา จิตพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวยุพาพร ธรรมจารึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสุจินต์ อนุพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายธนันดร ชนะกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางณัฏฐชา พวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายปรรณ อาจสาลีส์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายพิทยา กิจไพบูลย์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสมเพียร ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวนพวรรณ ดวงสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา ศิริพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายปิยะพนธ์ ดอกแขมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7