โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

จำนวน 44

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 19 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
4
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจงรัก วิเศษรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวันชัย นาคพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางลักษณา พินากัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
91.00
4 นายรำลึก ลาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางฉลวย โพธิ์ธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางคำพลอย สายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวนิพร ศิลปศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุธี บาตสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายประสิทธิ์ สายลุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพิสวาท ภาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสนอง คำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอุไรวรรณ จันทร์พวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวศิริวรรณ ละบาป  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวดวงเนตร ดำริห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางขวัญเรือน พันธุ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอ้อมใจ บุญโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายพรพนม ปรัสพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
19 นางสาววรางคณา สุบัวผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
91.00
20 นายเกรียงไกร สายป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางดรุณี ยายี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายประยงค์ สิทธิ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางปชุณารัตน์ จันทร์เขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสงวนศักดิ์ พาสง่า  ครู ชำนาญการ
1
91.00
25 นางวัชรินทร ตันติศิรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 ภัทรียา ทองแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
27 ลดาวัลย์ ชำนิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 วสันต์ เรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 บุญรัตน์ บัวลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 ชญาภา บุดดาสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 ธนภรณ์ มณีภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12