โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : น้ำยืนวิทยา

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 9 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 7 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 45 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
4
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
8
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสายันต์ ชารี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวเกศราพร ดาลุน  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสมพงษ์ ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
4 นางอรวรรณ บัวใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
5 นายยุธิน พิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุพรรณี ต้นโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
31.00
7 นางสาวนิพัทธา เอื้วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางลาวัลย์ ปุรินันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
9 นายสิฬาชัย จะโรจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวเสาวภาย์ุ สะนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
11 นางสริณยา รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสิทธิชัย ใจสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
13 นางไพรเวียง ทุมมากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายตะวัน บุดดาแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสุดใจ ใจสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
16 นางนิราวรรณ จะโรจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
17 นางจุฬาพัฒน์ วงษาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววาสนา แก้วสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนิตยา สุทธัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
20 นางดอกใคร่ วงศ์สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางละมัย สุวรรณสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
22 นางศรัณย์รักษ์ ทีฆายุพรรค  ครู ชำนาญการ
2
30.00
23 นางสาวเขมิกา กุลาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
24 นางวิลาวัณย์ จิบจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
25 นายใผ่ พันงาม  ครู ชำนาญการ
3
48.00
26 นายวิษณุ ม้วนสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอรจิรา ไชยสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายชวลิต กล้ายุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวลำไพ สะตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนารี วรเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
31 นายวิโกศล จิบจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
32 นายพินิจ ดวงสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
120.00
33 นางสาวจุฑามาศ ศรีนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
34 นางสาวนวลจันทร์ ทองเหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
35 นางจินตนาพร ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
80.00
36 นายธวัชชัย พันธ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาววรัชยา พุ่มพฤกษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
88.00
38 นางวรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางศิริพร ชาญชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
40 นางเพชราภรณ์ พิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวมิลตรา รูตังติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
54.00
42 นางระพีพร พรมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
43 นายสุริยะ เทียนอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
94.00
44 นายไชยศรี ขุมคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
45 นายวัฒนา คำมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
131.00
46 นางพนิดา ทองเสี่ยน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
47 นายพิชญุตม์ บัวใหญ่  ครู ชำนาญการ
1
18.00
48 นางสาวมยุรี รอยแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
49 นายไพวัลย์ ปาคำทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางแสงจันทร์ ฉวีรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
51 นางสาวนิจฉรา วงศ์โสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอำนวยชัย กิ่งแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวธณัฎฐ์ภรณ์ ริทัศน์โส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
54 นางสาวกนกกาญจน์ โสภาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
54.00
55 นางสาวสุภา ศรีรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
56 นางจารุวรรณ ดอกผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
57 นางสาวปัทมา อ้วนทูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายจิรารุวัฒน์ ปัตพรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางกาญจนา วงค์ไชยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
60 นางจิรสุดา สุรันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางพัชรีภรณ์ เที่ยงโงก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวสุกัญญา หวังดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
84.00
63 นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
64 นายจุลพงษ์ ทองใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวดรุณี ย์แสนโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายปัญญา มังษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
23