โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 54 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 49 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุณฑริกวิทยาคาร

จำนวน 94

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 15 34 49
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
4
0
0
6 ศิลปะ
0
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
15
10
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปานมุก ทองสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพิชญาภา กาละพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมพงษ์ ศรีพารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอ่อนตา ทิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอริศรา ชาญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางธันยาภรณ์ อักโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุรีพร สุธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
11 นายวุฒิพงษ์ พลภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบุรัสกร ดวงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวัฒนา อ่อนประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายมงคล วรรณโสภา  ครู ชำนาญการ
8
162.00
15 นางบุญเลิศ สาเลศ  ครู ชำนาญการ
7
56.00
16 นายประจวบ กำเนิดสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวศิริโชค เตียตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
120.00
18 นางทิพยรัตน์ กำเนิดสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายประชา อักโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
96.00
20 นางสาวสุจินดา ทับแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวภัทรศยา ขันบุตรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายวรเกษ เตียตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
46.00
24 นางวิไลภรณ์ มงคลการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวิมลรัตน์ ทุมเมฆ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายขันธ์ชัย พลแสน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
27 นายสุนทร บุญสงค์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุภัทรรัชต์ สิงหาเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางชนันธร สีหะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
58.00
31 นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
32 นางสาววิไลลักษณ์ สติมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13
138.00
33 นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์  ครู ชำนาญการ
4
48.00
34 นางกชนิภา ปัททุม  ครู ชำนาญการ
0
35 นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
36 นางสาวรุ่งนภา ไชยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
37 นางจิราพร พรพนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
39 นางสาววิภาวดี บุดดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสิวิมล ใจใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
72.00
41 นางมะลิวัลย์ รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
42 นายไกรสร สีสุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายวุฒิชัย วรกากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
45 นางสาวกิ่งแก้ว คุณราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางกรกนก พลนงค์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางมณัสนันท์ ปัดไชยสง  ครู ชำนาญการ
0
48 นายวงศกร ณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
117.00
49 นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
50 นายสรายุทธ์ นนทะดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสมชาย อารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายธรรมรัตน์ สารพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวจุฑาพร พันธ์บุปผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายนุพล มาลัยพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางเกษร ยอดจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสมนา นนทะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
16