โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งศรีอุดม

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 18 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
6
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายอาชิระ ศรีประสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทองพูล เกตุศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางกุหลาบทิพย์ สืบสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนิพนธ์ บัวชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวรินทร์ริตา ศรีภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชนะภัย ความสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายนิวัฒน์ บุญสร้อย  ครู ชำนาญการ
0
9 นายเกียรติบดินทร์ ศรีสมชัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางนิภาพร บัวชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวกฤษณา ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายศรีประเสริฐ นามเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายศราวุธ แก้วพาปราบ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายศักดิ์นิรันต์ บุญชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวกุลภรภัสน์ สายตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวดาริกา ลาสุดตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวปิยะนุช กุลบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวสุภาวดี บุสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวราตรี ส่องเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายไชยสิทธิ์ ทองรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางพัชรีพร เชื้อเมืองพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวหนูกร เสาร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายกิตติศักดิ์ ลักษณะฉิมพลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางมลฤดี รัตโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวศศิวิมล บุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายวรวุฒิ บุญชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอาทิตยา จึงตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายอภิวิชญ์ กุลบุญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายธวัชชัย นามวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5