โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 91 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

จำนวน 114

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 10 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 11 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 13 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 16 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 0 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 63 91
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
13
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
6
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
1
9
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
12
49
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายทศวร ผ่องใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
2 นางศิริพร ไชยมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางบุษศรา สีดำ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาววรรณภา นามแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
5 นายอดิศร ศรศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพรฤดี มีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอรุณี มาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพัชริญาพร วรแก่นทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวรารัตน์ วิทูรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววงเดือน แสวงผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาริศา อาจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวิชิต แทบท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางพันธุ์ปวีร์ จันทร์เหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายศุภวิทย์ จันทร์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางหวานใจ พลอยอ่ำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอิสระ นันทจักร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวุฒิไกร ไชยช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนรีรัตน์ นาครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางภัทราพร จำรูญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสมจิตร์ มาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายเอกชัย นาครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางยลดา ทองภูบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายธงชัย พลอยอ่ำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายวิเชียร ศรีสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางณัฐนิภา ศรีวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวันลี หมุนอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาววราภรณ์ เสาวะพาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายณธนกร สมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางรินี โนภาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวเกวลิน บุญทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอังคณา ดลสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวพิมพลอย ละมูญมอญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางชนิกานต์ แข็งขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวสุภชา เพ็ญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางณิชา พิมพ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวกุลนิดา ศรีคำเวียง  ครู ชำนาญการ
0
40 นางอุทัยวรรณ จันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวอุมาพร บุญทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางจิรวรรณ แนวบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายยุทธชัย โกลิยวงศสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายฐาปนัท เทียบสี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวกรพินทุ์ เสงี่ยมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอรวรรณ ดิษยโสธรศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายพงศธร ห้องแซง  ครู ชำนาญการ
0
48 นายวุฒิชัย สุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายสง่า จันละมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางพงษ์เพ็ญ นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจันทรา ฤทธิ์แผ่ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางรุ่งพิรุณ มูลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางธาริดา ท่าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายนิติ แนวบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวศิรินันท์ สีสรรค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางธัญวรัตน์ เสนาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววิไล จวนสาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวณฐพร เศรษฐ์ณัฐภัทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายประหยัด กาศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายธงชัย แซวจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวศิโณทัย บุญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายชาญชัย มุ่งลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางอำนวย มุ่งงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางนัตยา จันทกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางบุษยา บุญยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
66 นางอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์  ครู ชำนาญการ
0
67 นายจักรินทร์ สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายฐานันดร มูลสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวภาวิณี อ่อนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางมนัสธัญชนก ไชยช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวพิมพ์พลอย ศรไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวเปรมฤดี แก้วเกาะสบ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวชนิดา โกมลเมธชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสมหมาย ไหลริน  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวอัญชนา บุญหนุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายอนุชัย หัวดอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสุวรรณี สมสืบ  ครู ชำนาญการ
0
79 นางปิยฎายิน ศรีเนตร  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาววิมลฉัตร ภูศรีฐาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายยุทธนา เส้นเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวชมขวัญ บุญยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวพรรณี เครือชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวภาวดี สลับศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายกมลวัฒน์ มุ่งงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุจิตรา พิจารณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวจินตนาพร พิมพ์มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวกมลชนก ศิลาโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายชาญชิต เชื้อจำพร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
7
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
29