โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยโสธรพิทยาสรรค์

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 14 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
1
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมณฑา อุตอามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
2 นายนพดล อารีรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไสว ผ่านเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพูลทรัพย์ จั่นเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอำนาจ สุดแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางสุพิศ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายบุญเดชทรง นามวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปริตตาภา สุดแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
9 นางรัตติยา คณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
10 นางสมปอง จันทคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
11 นายสมพงศ์ คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นางนงลักษณ์ มิระสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
13 นางจิราวรรณ มีตน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
14 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
88.00
15 นางอรทัย จันฟ้าเหลี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปิยะนุช นามเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
133.00
17 นางแก้วตา ภูพานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
66.00
18 นางวิริยา สีดาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
58.00
19 นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
20 นายประดิษฐ มูลสาร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางนพวรรณ จำนงค์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
8