โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สิงห์สามัคคีวิทยา

จำนวน 16

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 4 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางประภาพร แผลงศร  ครู ชำนาญการ
0
2 นายอภิชาติ มิ่งไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวุฒิศักดิ์ วราห์สิน  ครู ชำนาญการ
0
4 นายนิรันดร์ ขันเงิน  ครู ชำนาญการ
0
5 นางดวงจันทร์ เสนาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายมงกุฎ ปราสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวรพจน์ พวงชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชื่น วรรณจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเชตวัน ชูรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศิริศักดิ์ ชูรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวรรณ ช่อจำปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายณรงค์ศักดิ์ มุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอธิพงศ์ สาระวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางกรกนก บุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอรรถชัย จันทร์จิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10