โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหาชนะชัยวิทยาคม

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 31 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
2
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
6
28
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางลำพูน แสนสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางศิริลักษณ์ ผลสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวยุพิน ศรีไตรลืม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายมนูญ ใจเด็จ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว  ครู ชำนาญการ
0
8 นายเวียงชัย สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุดใจ บุญพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวัชรา พรหมจารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางดาราพิไล คำแพง  ครู เชี่ยวชาญ
0
12 นายธงชัย มารารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายบุญเสริม สายบัวบาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางบุษบา ครองยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายไชยา คำแพง  ครู เชี่ยวชาญ
0
16 นายชรินทร์ เนืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุนทรี เกษเจริญคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอาลร สังกษัตริย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุดาวดี หอมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอาติคม สาระวัน  ครู ชำนาญการ
0
22 นางบังอร ดุมกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวปิยะพร พราวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจันทร์แรม แดงท่าขาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศุภวจี พิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสุธันยานาติย์ ลายเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสนธยา ไชยวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายณัฐนัย อินทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายศตวรรษ กฤษณา  ครู ชำนาญการ
0
31 นายสมาน สุระสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวกัญชพร นาห่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอมรรัตน์ นันติ  ครู ชำนาญการ
0
34 นายพรชัย สุขทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางมณีเนตร โสมเกษตรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายเอกพันธ์ จันทะริมา  ครู ชำนาญการ
0
38 นายชำนาญ แดงท่าขาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสุกัญญา ไกรราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวณิชาปวีณ์ กำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวปริตา อ่อนสีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางวรารัตน์ พลสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวมัธนา กามะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอมรรัตน์ เถาว์โท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสายใจ มหารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายธวัชชัย ดวงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายฎากร นามแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวกัลยาณี สีลารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14