โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตระกูลประเทืองวิทยาคม

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 20 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
2
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศิวพล ลันละนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกัลยา ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางทัศนีย์ จวนสาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวดวงเนตร แสนทรสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพร พันธ์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสำรี ผิวผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนรารักษ์ นันทศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชื่นกรุณา ผ่องใสศรี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจิราวรรณ ขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางไพริน สมชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเพ็ญสิริ คำชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสังคม ทองนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววราพร ศรีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายทนงศักดิ์ ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกิตตมา มาคำพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวันเพ็ญ กาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกนกพูน มีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอรพิน สว่างวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวโสรัจจ์ บุญช่วย  ครู ชำนาญการ
4
52.00
20 นางสาวนิตยา มุลตรีภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจิราภรณ์ ไชยศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสาริณี โสภาวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายคงคา แจ้งพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายโกสินทร์ ทองเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
60.00
25 นายอนุชา ศิริชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวบังอร นิลกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 พัชรินทร์ ปกป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
10