โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ค้อวังวิทยาคม

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 2 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 9 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 5 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 25 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
4
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
4
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุณยาพร ทองสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายเชี่ยวชาญ เทือกเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมลิวัลย์ แนวชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
96.00
5 นางสาวกุลชดา บุญพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นายรักเสมอ ไชยมาโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเพลินจิตต์ จำปางาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
92.00
8 นางวันวิสาข์ ครองสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
9 นางบุศรา ศรีษะคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางประพันธ์ วงศ์วรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสำเนียง บุญทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวประเทือง ประจวบสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
14 นางประภา บุญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางรุจิรา ทองวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพนิดา สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายนัฐพล จำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางทัศนีย์ เสาหงษ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
19 นายคมสัน เสาหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
20 นางหงษ์ทอง เสนคำสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
92.00
21 นายเอกสิทธิ์ มุลคุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
22 นางยุพาพร สมภารเพียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายปฏิภาณ วงศ์พรหมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจีระภา มีหวายหลึม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววัลลี ไชยเอิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุธินี บุญอาจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
29 นางสาวประกายดาว สืบวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายชวลิต ตะกรุดเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
31 นางสาวกนกกร ทองทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 น.ส.ธิดาวรรณ จันทร์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 น.ส.พนิดา สายพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
34 นายวัฒนะ ชนะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 น.ส.วิไลลักษณ์ ขันคำ  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสมาน ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
37 นายเผชิญ ชินป่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7