โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 116 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 119 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เลิงนกทา

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 13 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 11 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 19 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 11 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 19 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 2 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 8 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 32 87 119
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
2
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
2
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
6
8
0
0
6 ศิลปะ
3
0
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
7
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
51
11
57
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสมลักษณ์ บุญบรรลุ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอันชลี แก้ววรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
3 นายคมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวดวงโชติกาล วงศ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
20.00
5 นางสาวอรุชา สุฉายา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายกิติภรณ์ ทันกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
7 นายบดินทร์ ชมภูบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศิริพร ทุมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นางสุมนมาลย์ ทะวันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
10 นางสาวสุภาพร แก้วหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
11 นางผกาทิพย์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นายพูลทวี รัตนโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจีระพา ฉัตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
14 นางญาณัฎฉราณี เฮณส์เณอค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
15 นางสมนึก ลินทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
16 นางชนิดา ศิริวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางนันทพร พึ่งเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
24.00
18 นางมะลิวัลย์ แสงภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
19 นายสุทธิพงษ์ พึ่งเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
20 นายปรัชญา โมระดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
21 นางรจนา พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
22 นางยุวดี บุญฑล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
23 นางอัจจิมา จรอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
24 นางสาววิภา จินนะงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
102.00
25 นางพาณี ลุ๊คเคิร์ท  ครู ชำนาญการ
1
90.00
26 นางนภา จันดาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายอภิชาต สีหาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนาฏจารีย์ วงษ์สิรภัค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
29 นางสุนันท์ ตั้งวิโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
30 นางสิรินารี ยังคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายปริวัฒ เสาะแสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
32 นางศิริพร พันธ์ละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
33 นางสุมณฑา จันทร์จรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
35 นางกฤตอร บุบผามาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
36 นางกัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวิไลวรรณ ศรีธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
38 นายชัยชนะ ศรีอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
39 นางธนัญญาภัค อินไช  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
40 นางชุติมาภรณ์ ฝนกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
54.00
41 นางสาวศิลาลักษณ์ กุมารสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
2
28.00
42 นางสาวพัศตราภรณ์ สมนึก  ครู ชำนาญการ
0
43 นายชาตรี สมคะเณย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
44 นางนิภาพร ดวงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
45 นางอัจฉรีรัตน์ ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
47 นางเขมจิรา มีปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
48 นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
49 นางจุฬาลักษณ์ ทุมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
50 นางจิตติมา พูลเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
51 นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
52 นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
53 นายพิเชฐ ลำดวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายไพศาล ฝนกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
55 นางจันทร์ฉาย ศรีอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
56 นางสุภัทรา บุญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
27.00
57 นางน้ำเพชร อภัยศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
58 นายศุภชัย ทองเข็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
59 นายเพชร สะอาดเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายโชคทวี บุญจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
61 นายรุจน์ กลางคาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
62 นางสำรวย ชมอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.45
63 นางสาวศมัชญา ทองกันยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
86.00
64 นางสุพรรษา ทิพย์สิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
65 นางอรทัย กุชโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
66 นายชาญณรงค์ จันเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวเกษร โสมณวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
78.00
68 นางบังอร คูเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
37.00
69 นางธัญญนันต์ เตียวเจริญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
70 นางวัชรีกร อินทร์หา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
71 นางสาวกลอยใจ บุดดาดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
72 นางบรรจง พรหมเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
17.00
73 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จันทร์เปล่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายธันฐกรณ์ ศิวประสิทธิ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
13.00
75 นางมะลิวัลย์ ดำริห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
76 นางสาววิจิตรา กลิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
77 นางสาวรุ่งทิวา คาถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
78 นางสาวอภิญญา ศรีรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
79 นายกัปตพล ควรชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวจิราภรณ์ ฝูงใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางพัชรนันท์ วงศ์สิริภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางรุจิเรข เวชคงกิตติกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
114.00
83 นางสาวกรกมล หมายมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางวิทิตา นามมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
85 นางชฎาพร หมอกจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสายขวัญ จึงจิรโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
87 นายจตุพร ชมภูพื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
88 นางสาวอโนมา เกษแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายชรินทร์ ยาตะลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
90 นางสาวสุรางค์รัตน์ ศรีพุทธรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายณัฐวัตร สีสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
92 นายอภิสิทธิ์ เสษฐะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
82.00
93 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
94 นางสาวรุจิรา ผิวคำสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
95 นายธีรวัฒน์ ดวงสิน  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวคณิตา ศรีธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
84.00
97 นายฤทธิชัย เสนาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
98 นางสาวธนิกา เทียบเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวรสสุคนธ์ บัวส่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวปัทปาณี แวงวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
101 นายธีรยุทธ สุขกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
102 นางสาวเทพี มณีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
103 นายคมสัน พิมพ์แพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวไพลิน มาคิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายปรเมศวร์ เสืออุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางทัศนีย์ โกษาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสาวประพิณ เกษมสุข  ครู ชำนาญการ
2
102.00
108 Ms. Sumalee Churat  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
151.00
109 นายราชวัตร กลิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวศิริกานต์ โคตรพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวศิริกานต์ โคตรพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายกฤษณะ ระวิโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางสาวนิภาพร ศรีสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาววิมาลัย ภูอินนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 จุฬาลักษณ์ ทุมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
29