โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีแก้วประชาสรรค์

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 9 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเทวา ลุสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
52.00
2 นางจิราพร ใยวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
3 นายสมเกียรติ แก้วหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสิทธิพร บุญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
34.00
5 นางสาวรัชนีบูลย์ แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
60.00
6 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
28.00
7 นางจุฑาภรณ์ จันทร์เพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่ ร.ต. ธีรวัฒน์ แสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
66.00
9 นางพรสุพิศ ดีล้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
10 นางกุสุมา แสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
11 นางบุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
66.00
12 นางสุนันทา ศรีบุญนำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
15
190.00
13 นายยงยุทธ บุญทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
14 นางสาวสิริกาญจน์ สุขวิเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
7