โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปลาค้าววิทยานุสรณ์

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 14 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
3
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิดทิญา พิมพ์ตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพรไพร บุญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นายธนัติ มีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
4 นางสมพร ใจบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายบุญสิทธิ์ นำสุวรรณกิจกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
6 นายธีรพล ลาภรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายอุทัย บางเหลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพิสมัย บุญยงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางมาลัยทิพย์ มีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
10 นางนันทนา กะมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพรรวินท์ แก้วใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
12 นายวีระยุทธ์ โสระเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจิราภรณ์ ยงยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางสาวประกายสิทธิ์ เจริญบุญ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
15 นางจิตรา กิ่งสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเกรียงไกร โพธารินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายพงศกร เพียรภายลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
18 นางสาวจันทร์รวี เจริญชนม์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
19 นางสุธิดา ธรรมจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
20 นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอุดร มีทองแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายเทวราช สาระคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
10